Mac

Keyboard Shortcuts

Mac Keyboard Shortcuts

ctl-tab # shift between applications

https://github.com/zeit/hyper/blob/4350ecd73a30e458d7560849ac041c1a245d7dcc/app/keymaps/darwin.json